Osmaniye Esse Life Güzellik Merkezi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI

Osmaniye Esse Life Güzellik Merkezi tarafından , 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerin uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni çerçevesinde, Kişisel verilerimin; veri sorumlusu sıfatıyla şirket tarafından veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; şirketin, şirket çalışanları ile İş kanunu hükümlerince yaptığı iş sözleşmesi kapsamında; çalışanlardan alınan özlük dosyası kapsamında şirketin doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, ilgi mevzusuna öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVK Kanunu) 4.maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini , işleneceğini ya verilerin kullanılmasının engellenebileceği; yukarda belirtilen hususlarla ilgili şirket tarafından detaylı bir şekilde bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

İş bu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlara bağlı kalmak kaydıyla, şirket tarafından; şirket çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin veya faaliyetlerin yürütülmesi için şirketin hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğine ve bu hususda açık rızam olduğunu kabul ve beyan ediyorum.

Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Şirkete başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi https://osmaniye.esselife.com.tr adresindeki formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını şirket Alibeyli Mah. Dr. Ahmet Alkan Caddesi Kale İş Hanı Kat 2 No:27-28, MERKEZ/OSMANİYE adresinde bulunan Şirket Müdürlüğüne kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum. Ayrıca, şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri şirkete bildireceğime kabul ve beyan ederim.

KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni ve Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı kabul ediyorum.